RODO

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest BEREK PRYWATNE PRZEDSZKOLE ELŻBIETA WEWIÓR z  siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańskiej 232 05-850 Ożarów Mazowiecki („Administrator”), dane kontaktowe: e-mail: kontakt@przedszkoleberek.pl tel. 666-88-33-78

Administrator gromadzi Państwa dane osobowe („Dane osobowe”), a w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia

Dane osobowe gromadzone są w następujących celach:

 • zawierania i realizacji umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług;
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem ( Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. _ prawo oświatowe dz. U. 2017 poz 59 ze zm. Ustwa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Dz. U. 2017 poz 2198 ze zm. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji oświatowej Dz. U. 2017 poz 2159 ze zm. ) ,
 • zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie może narazić na szkodę poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestracje obrazu
 • realizacji celów związanych z promocja Przedszkola poprzez udostępnianie np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych wychowanków informacji o wydarzeniach przedsięwzięciach, w których brali udział np. konkursy, zawody sportowe, w tym także wizerunków wychowanków wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice opiekunowie wrazili zgodę na taką formę przetwarzania
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych, w szczególności personel Administratora.

Dane osobowe mogą być udostępnione następującym podmiotom trzecim:

 1. Podmiotom, z którymi BEREK Prywatne Przedszkole Elżbieta Wewiór  ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”),
 2. W celu realizacji obowiązków BEREK Prywatne Przedszkole Elżbieta Wewiór   przewidzianych prawem, w szczególności podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie.  Podmioty takie będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe.
 3. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez BEREK Prywatne Przedszkole Elżbieta Wewiór / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i BEREK Prywatne Przedszkole Elżbieta Wewiór.